Acta de l’Assemblea General Ordinària del 5 d’octubre de 2017

Xàtiva, sent les 19 hores del dia 5 d’octubre de 2017 es reuneix amb caràcter ordinari l’Assemblea General de l’AMPA «Teresa Coloma» amb l’assistència de 10 persones entre socis i membres de la Junta Directiva.

Assistents: Eva Herrero Moreno, Mª Pilar López de Andújar Jover , Carles Nácher Carull, David Antunes Escamilla, Estefanía Díaz García, Eusebio de Andrés López, Loles Mateu Juan, José Prats Beltrán, Fernando Gorrita Albiñana, Noelia Cerdá Moya.

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
 2. Dació de comptes.
 3. Nous Socis. Ratificació dels nous càrrecs de la Junta directiva de l’AMPA.
 4. Llibres.
 5. Activitats extraescolars.
 6. Escola matinera.
 7. Decidir sobre la política d’ingressos i gastos de l’associació.
 8. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió.

 1. L’assemblea General ordinària s’inicià amb la lectura i aprovació de l’acta anterior, celebrada el dia 6 d’octubre de 2016.
 2. Tot seguit la tresorera de l’AMPA, Mª Pilar López de Andújar, realitzà la dació de comptes, que amb el canvi de Junta Directiva i traspàs de càrrecs es decideix començar de zero des de l’1 de juliol de 2017, disposant a dia 5 d’octubre de 2017 d’un saldo de XXX € en el compte bancari i de XXX € en caixa, en total XXX €. Aquest balanç de comptes fou ratificat per majoria pels membres assistents.
 3. Presentació per part de la presidenta, Eva Herrero Moreno, dels membres de la Junta: Secretari, Carles Nácher Carull; Tresorera, Mª Pilar López de Andújar Jover. Els càrrecs actuals de Presidenta, Secretari i Tresorera van ser assumits de manera provisional per estos membres de l’AMPA perquè l’anterior Junta ja no té fills alumnes del centre des de juny de 2017. Com no hi ha nous voluntaris, estos càrrecs són ratificats per majoria. Després de presentar la Junta, la presidenta recorda als membres de l’AMPA que hi ha més càrrecs vacants com Vicepresident i Vocals, i que tot aquell que vulga participar i col·laborar amb les activitats de l’AMPA pot fer-ho. Un pare assistent, David Antunes Escamilla, es presenta de forma voluntària al càrrec de Vicepresident, el qual és acceptat immediatament pels membres de l’AMPA i la que és actualment la nostra Presidenta. La resta d’assistents assumeix els càrrecs vacants de vocals de l’associació. A més es recorda que atenent a la durada del cicle escolar dels nostres fills al CEIP Teresa Coloma és de 3 cursos, la Junta es renova amb bastant assiduïtat, per la qual cosa la gent ha d’estar disposada a treballar pel bé del nostres fills i filles.
 4. En el punt quart, que tracta sobre els llibres de text, s’informa que l’AMPA gestiona la venda dels llibres de text per facilitar la gestió a les famílies i “intentar” fer-los més barats. En anys anteriors l’AMPA s’ha quedat algun percentatge del descompte amb la finalitat de revertir-lo en les activitats realitzades al llarg de l’any al centre. Però des de fa vàrios anys, atenent a les circumstàncies econòmiques especials actuals, l’AMPA ha aplicat el total del descompte que ens aplicaven les editorials.
  Preus de llibres: 3 anys: 14,50 €; 4 anys: 50,20 €; 5 anys: 73,90 €. Uns preus que estan condicionats al pagament de la quota de l’AMPA que és de 20 €, ja que si no es paga el preu augmenta. Es recorda que l’AMPA no ha tingut cap benefici i que ha aplicat el total del descompte que se’ns ha fet.
 5. Respecte a les activitats extraescolars, la presidenta informa de les activitats extraescolars que un any més des de l’AMPA s’ofereixen als nostres fills. Després del sondeig realitzat, enguany es tracta dels tallers d’Anglès, dilluns 17 a 18h en aula de 3 anys per 20 €/mes, impartida per English Corner, i de Sensibilització musical, dilluns 17 a 18h en aula d’usos múltiples per 16 €/mes, impartida per Rytmus. Estes activitats no es poden fer abans de les 17h atenent a la normativa que regula la jornada escolar contínua, que no permet realitzar activitats no gratuïtes en el centre en la jornada escolar fora de l’horari lectiu de 15:30 a 17:00 (Ordre 25/2016, art. 2, apartat b). A més s’informa els pares i mares que el Curriculum vitae dels qui imparteixen les classes i els objectius es troben al tauler d’anuncis a disposició de tots. Es recorda que aquells alumnes que no paguen la quota de l’AMPA no podran participar en les activitats extraescolars.
 6. El següent punt tractat fou el relacionat amb l’escoleta matinera. Aquest servei ja funciona al centre amb èxit des de fa bastants anys, amb una nombrosa presència d’alumnat que l’utilitza, tant de manera seguida –mensual o dies solts–, com de forma ocasional. El servei està gestionat per l’empresa SAFRASAFOR, S.L., empresa que també contracta els educadors i serveix el càtering del nostre menjador escolar. L’escola matinera funciona des del mes de setembre fins al mes de juny, amb horari de 8:00h a 9:00h, amb atenció a càrrec de l’educadora, encara que si qualsevol família ho necessitara es pot ampliar des de les 7:00h ó 7:30h del matí. Els xiquets i xiquetes que acudeixen poden desdejunar i realitzar diverses activitats (lectura de contes, dibuixos, puzzles,…). Aquest servei pot utilitzar-se de manera mensual, o també en dies solts, atenent a la necessitat de cada família. També s’ofereix la possibilitat de deixar els nostres fills i filles cada dia a les 8.30 h. S’ha de remarcar que l’escola matinera des de fa uns anys ja no està subvencionat per la Conselleria de Benestar Social i el Fons Social Europeu, per la qual cosa els preus es van haver d’augmentar donat el dèficit que suposava per a l’Ampa.
 7. Dins de la decisió sobre la política d’ingressos i gastos de l’associació, es proposa que l’excés de saldo de més de XXX € de la suma del compte corrent bancari més l’efectiu de caixa de l’AMPA es puga utilitzar per a totes les activitats i cel·lebracions de l’AMPA en benefici de tots els xiquets. S’aprova la proposició per majoria.
 8. Dins de l’apartat de precs i preguntes es recorda als assistents la possibilitat de proposar més activitats per tal de realitzar-les al llarg del curs escolar, perquè la gent es puga implicar més i hi haja major participació.

Sent les 20:30 hores del dia 5 d’octubre de 2017, s’alça la sessió.

Signat: El Secretari                                          Vist i Plau: La presidenta

(Nota: Algunes quantitats de diners en € s’han ocultat per confidencialitat).